Share

De ANBI Status

DSG de Sluis is sinds 23-12-2015 aangemerkt als ANBI.

Organisatie: Diaconale Stichting voor Gevangenenzorg “De Sluis”

RSIN/fiscaal nr: 8558.66.810

Contactgegevens:
Nieuwe Herengracht 18

1018 DP Amsterdam

Telefoon: 06 4204 1309

E-mail: info@dsgdesluis.nl

Bestuur:
R. Knol (voorzitter), P. Prijs (penningmeester), J.J.R. Karssen (secretaris), A. Ameerun- Sedoc (lid), P.C. Olie (lid).  De directie wordt gevoerd door mw. D.A. de Groen.

Beloningsbeleid:
De bezoldiging van medewerkers en directie is geregeld in de arbeidsovereenkomst volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding maar kunnen hun (reis-)onkosten declareren.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Jaarplan: Klik hier voor het jaarplan, gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan: Projectplan diaconale steun bij detentie 2020-2022

Missie  Visie   Missie: “Verbinden naar vrijheid”

De Sluis wil ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden die verblijven in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). We hanteren een werkwijze waarin we  perspectief willen bieden op de situatie waar de deelnemer zich bevindt.
We werken met een persoonsgerichte benadering waar in veiligheid en vertrouwen centraal staat.

Visie:  De Sluis is een organisatie die zich laat inspireren door de christelijke visie dat elk mens waardevol is en gelijk, en dat God; en wij naar zijn voorbeeld; geen mens afwijzen maar bijstaan.

Doelstelling: De Stichting stelt zich (met als inspiratiebron het Evangelie van Jezus Christus) ten doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Hiermee wil de stichting zorg dragen voor een goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-) gedetineerden en hun families.

Daartoe stelt de stichting zich voor de navolgende middelen te gebruiken:

–  pastorale hulp: aan gedetineerden, die tijdens hun verblijf in het JCZ individueel dan wel collectief om geestelijke ondersteuning vragen;

–  de uitvoer van de activiteiten met voornamelijk vrijwilligers;

–  diaconale hulp: zowel in detentie als daarna en indien gewenst aan partners en of familieleden. Deze hulp kan zich, met derden organisaties en vrijwilligers, uitstrekken tot ambulante nazorg, waarbij het geboden perspectief concreet wordt door opvang en begeleiding in de samenleving;

–  samenwerking met kerken in de regio Zaanstad, Amsterdam en Haarlem, het justitiepastoraat van de DJI en de verantwoordelijken binnen het JCZ.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Jaarverslag:  Voor het jaarverslag van het afgelopen jaar klik hier:  Kennismaken met de Sluis 05-2020

aanmelden-nieuwsbrief