Share

Doneer

DSG de Sluis financiert haar werkzaamheden voornamelijk vanuit het kerkelijk netwerk. Een aantal (religieuze) vermogensfondsen hebben ge-investeerd in DSG de Sluis. Daarnaast zijn er diverse kerken en particulieren die (structureel) bijdragen aan DSG de Sluis. Tot slot ontvangen we een subsidie vanuit het ministerie van Justitie.

U kunt uw (periodieke of eenmalige) financiële donatie overmaken naar ons rekeningnummer: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG de Sluis.

Wij vinden het fijn om van u te horen als u besluit ons werk te ondersteunen! U kunt met ons contact opnemen via info@dsgdesluis.nl

Elke financiële bijdrage voor onze stichting is welkom

Onze Diaconale Stichting Gevangenenzorg de Sluis is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI). Dit houdt in dat aan onze stichting gegeven giften en bijdragen voor de Inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar zijn en waardoor u via een lagere belastingafdracht een deel van uw gift weer terug krijgt.

Onze stichting ontvangt jaarlijks weliswaar een geringe subsidie van het Ministerie van Justitie en via fondsenwerving, maar voor onze vele activiteiten zou het plezierig zijn wanneer u in staat bent ons extra de financieren. Wij kunnen deze bijdragen bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de (na)zorg van de gedetineerden, de gespreksgroepen, de vele vrijwilligers, het pastoraat, de inrichting van de kerkzaal, de nazorg en dergelijke. Uw financiële bijdrage kan worden overgemaakt op nummer. NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DGS de Sluis onder vermelding van “vrijwillige bijdrage”.

Er zijn twee soorten giften:

1) Gewone giften, die aftrekbaar zijn indien en voor zover ze een drempel van 1% van het zogenaamde drempelinkomen te boven gaan en niet meer bedragen dan 10% van dat drempelinkomen;

2) De periodieke gift, waarbij geen drempel of maximum bedrag van toepassing is en dus altijd het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar is.

Vooral deze laatste mogelijkheid is vanwege het fiscale voordeel interessant. Van een periodieke gift is sprake als u over een periode van minimaal vijf jaar ten minste eenmaal per jaar een ongeveer gelijk bedrag schenkt. Deze schenking dient vooraf in een overeenkomst te worden vastgelegd. U kunt op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) het formulier “Periodieke gift in geld” gebruiken door dit te downloaden.

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een legaat & erfstelling te doen. Hierover informeren wij u graag persoonlijk en daartoe kan u desgewenst nader contact opnemen met Irinda de Groen, mobiel: 06-42041309

Bij voorbaat namens de gedetineerden hartelijk dank!

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief